Kahootz Bar

336 Main St.
Menomonie, WI 54751
 (715) 231-2337